One minahikwâhtik
Many minahikwâhtikwak
Further minahikwâhtikwa
Smaller/Lesser/Younger
One minahikwâhcikos
Ownership
One
my niminahikwâhtik
your (one) kiminahikwâhtik
Further
his/her ominahikwâhtikwa
One minahikwâhtik
Many minahikwâhtikwak
Further minahikwâhtikwa
In/On minahikwâhtikohk
Among minahikwâhtikonâhk
Smaller/Lesser/Younger
One minahikwâhcikos
Many minahikwâhcikosak
Further minahikwâhcikosa
In/On minahikwâhcikosihk
Among minahikwâhcikosinâhk
Ownership
One Many Further In/On
my niminahikwâhtik niminahikwâhtikwak niminahikwâhtikwa niminahikwâhtikohk
your (one) kiminahikwâhtik kiminahikwâhtikwak kiminahikwâhtikwa kiminahikwâhtikohk
his/her ominahikwâhtikwa ominahikwâhtikohk
our niminahikwâhtikonân niminahikwâhtikonânak niminahikwâhtikonâna niminahikwâhtikonâhk
your and our kiminahikwâhtikonaw kiminahikwâhtikonawak kiminahikwâhtikonawa kiminahikwâhtikonâhk
your (all) kiminahikwâhtikowâw kiminahikwâhtikowâwak kiminahikwâhtikowâwa kiminahikwâhtikowâhk
their ominahikwâhtikowâwa ominahikwâhtikowâhk
his/her/their (further) ominahikwâhtikoyiwa ominahikwâhtikoyihk
Smaller/Lesser/Younger
Ownership
One Many Further In/On
my niminahikwâhcikos niminahikwâhcikosak niminahikwâhcikosa niminahikwâhcikosihk
your (one) kiminahikwâhcikos kiminahikwâhcikosak kiminahikwâhcikosa kiminahikwâhcikosihk
his/her ominahikwâhcikosa ominahikwâhcikosihk
our niminahikwâhcikosinân niminahikwâhcikosinânak niminahikwâhcikosinâna niminahikwâhcikosinâhk
your and our kiminahikwâhcikosinaw kiminahikwâhcikosinawak kiminahikwâhcikosinawa kiminahikwâhcikosinâhk
your (all) kiminahikwâhcikosiwâw kiminahikwâhcikosiwâwak kiminahikwâhcikosiwâwa kiminahikwâhcikosiwâhk
their ominahikwâhcikosiwâwa ominahikwâhcikosiwâhk
his/her/their (further) ominahikwâhcikosiyiwa ominahikwâhcikosiyihk
Singular minahikwâhtik
Plural minahikwâhtikwak
Obviative minahikwâhtikwa
Locative minahikwâhtikohk
Distributive minahikwâhtikonâhk
DIMINUTIVE
Singular minahikwâhcikos
Plural minahikwâhcikosak
Obviative minahikwâhcikosa
Locative minahikwâhcikosihk
Distributive minahikwâhcikosinâhk
POSSESSION
Singular Plural Obviative Locative
1s niminahikwâhtik niminahikwâhtikwak niminahikwâhtikwa niminahikwâhtikohk
2s kiminahikwâhtik kiminahikwâhtikwak kiminahikwâhtikwa kiminahikwâhtikohk
3s ominahikwâhtikwa ominahikwâhtikohk
1p niminahikwâhtikonân niminahikwâhtikonânak niminahikwâhtikonâna niminahikwâhtikonâhk
21 kiminahikwâhtikonaw kiminahikwâhtikonawak kiminahikwâhtikonawa kiminahikwâhtikonâhk
2p kiminahikwâhtikowâw kiminahikwâhtikowâwak kiminahikwâhtikowâwa kiminahikwâhtikowâhk
3p ominahikwâhtikowâwa ominahikwâhtikowâhk
4 ominahikwâhtikoyiwa ominahikwâhtikoyihk
DIMINUTIVE POSSESSION
Singular Plural Obviative Locative
1s niminahikwâhcikos niminahikwâhcikosak niminahikwâhcikosa niminahikwâhcikosihk
2s kiminahikwâhcikos kiminahikwâhcikosak kiminahikwâhcikosa kiminahikwâhcikosihk
3s ominahikwâhcikosa ominahikwâhcikosihk
1p niminahikwâhcikosinân niminahikwâhcikosinânak niminahikwâhcikosinâna niminahikwâhcikosinâhk
21 kiminahikwâhcikosinaw kiminahikwâhcikosinawak kiminahikwâhcikosinawa kiminahikwâhcikosinâhk
2p kiminahikwâhcikosiwâw kiminahikwâhcikosiwâwak kiminahikwâhcikosiwâwa kiminahikwâhcikosiwâhk
3p ominahikwâhcikosiwâwa ominahikwâhcikosiwâhk
4 ominahikwâhcikosiyiwa ominahikwâhcikosiyihk

minahikwâhtik (Noun, NA-3)

Loading recordings...

minahikwâhtik
  • ← √minahikwâhtikw- +  Noun +  Animate +  Singular
  • Texts →

More information about this word

  • ← Noun +  Animate +  Singular
  • Texts →