Something is happening now
ni-/ki- word ê-/kâ- word
I ninîhtâhtawîn ê-nîhtâhtawîyân
you (one) kinîhtâhtawîn ê-nîhtâhtawîyan
s/he nîhtâhtawîw ê-nîhtâhtawît
we ninîhtâhtawînân ê-nîhtâhtawîyâhk
you and we kinîhtâhtawînaw
kinîhtâhtawînânaw
ê-nîhtâhtawîyahk
you (all) kinîhtâhtawînâwâw ê-nîhtâhtawîyêk
they nîhtâhtawîwak ê-nîhtâhtawîcik
s/he/they (further) nîhtâhtawîyiwa ê-nîhtâhtawîyit
someone nîhtâhtawîniwan
nîhtâhtawîniwiw
nîhtâhtawînâniwan
ê-nîhtâhtawîhk
ê-nîhtâhtawîniwahk
ê-nîhtâhtawînâniwahk
Command/Request
Right now
you (one) nîhtâhtawî
Something is happening now
ni-/ki- word ê-/kâ- word
I ninîhtâhtawîn ê-nîhtâhtawîyân
you (one) kinîhtâhtawîn ê-nîhtâhtawîyan
s/he nîhtâhtawîw ê-nîhtâhtawît
we ninîhtâhtawînân ê-nîhtâhtawîyâhk
you and we kinîhtâhtawînaw
kinîhtâhtawînânaw
ê-nîhtâhtawîyahk
you (all) kinîhtâhtawînâwâw ê-nîhtâhtawîyêk
they nîhtâhtawîwak ê-nîhtâhtawîcik
s/he/they (further) nîhtâhtawîyiwa ê-nîhtâhtawîyit
someone nîhtâhtawîniwan
nîhtâhtawîniwiw
nîhtâhtawînâniwan
ê-nîhtâhtawîhk
ê-nîhtâhtawîniwahk
ê-nîhtâhtawînâniwahk
Something happened earlier
ni-/ki- word ê-/kâ- word
I nikî-nîhtâhtawîn ê-kî-nîhtâhtawîyân
you (one) kikî-nîhtâhtawîn ê-kî-nîhtâhtawîyan
s/he kî-nîhtâhtawîw ê-kî-nîhtâhtawît
we nikî-nîhtâhtawînân ê-kî-nîhtâhtawîyâhk
you and we kikî-nîhtâhtawînaw
kikî-nîhtâhtawînânaw
ê-kî-nîhtâhtawîyahk
you (all) kikî-nîhtâhtawînâwâw ê-kî-nîhtâhtawîyêk
they kî-nîhtâhtawîwak ê-kî-nîhtâhtawîcik
s/he/they (further) kî-nîhtâhtawîyiwa ê-kî-nîhtâhtawîyit
Someone wants something to happen
ni-/ki- word ê-/kâ- word
I niwî-nîhtâhtawîn ê-wî-nîhtâhtawîyân
you (one) kiwî-nîhtâhtawîn ê-wî-nîhtâhtawîyan
s/he wî-nîhtâhtawîw ê-wî-nîhtâhtawît
we niwî-nîhtâhtawînân ê-wî-nîhtâhtawîyâhk
you and we kiwî-nîhtâhtawînaw
kiwî-nîhtâhtawînânaw
ê-wî-nîhtâhtawîyahk
you (all) kiwî-nîhtâhtawînâwâw ê-wî-nîhtâhtawîyêk
they wî-nîhtâhtawîwak ê-wî-nîhtâhtawîcik
s/he/they (further) wî-nîhtâhtawîyiwa ê-wî-nîhtâhtawîyit
Something will certainly happen
ni-/ki- word
I nika-nîhtâhtawîn
you (one) kika-nîhtâhtawîn
s/he ka-nîhtâhtawîw
we nika-nîhtâhtawînân
you and we kika-nîhtâhtawînaw
kika-nîhtâhtawînânaw
you (all) kika-nîhtâhtawînâwâw
they ka-nîhtâhtawîwak
s/he/they (further) ka-nîhtâhtawîyiwa
For something to happen
ka- word ta- word
I ka-nîhtâhtawîyân ta-nîhtâhtawîyân
you (one) ka-nîhtâhtawîyan ta-nîhtâhtawîyan
s/he ka-nîhtâhtawît ta-nîhtâhtawît
we ka-nîhtâhtawîyâhk ta-nîhtâhtawîyâhk
you and we ka-nîhtâhtawîyahk ta-nîhtâhtawîyahk
you (all) ka-nîhtâhtawîyêk ta-nîhtâhtawîyêk
they ka-nîhtâhtawîcik ta-nîhtâhtawîcik
s/he/they (further) ka-nîhtâhtawîyit ta-nîhtâhtawîyit
When something happens
I nîhtâhtawîyâni
you (one) nîhtâhtawîyani
s/he nîhtâhtawîci
we nîhtâhtawîyâhki
you and we nîhtâhtawîyahki
nîhtâhtawîyahko
you (all) nîhtâhtawîyêko
they nîhtâhtawîtwâwi
s/he/they (further) nîhtâhtawîyici
Command/Request
Right now Later on
you (one) nîhtâhtawî nîhtâhtawîhkan
you and we nîhtâhtawîtân nîhtâhtawîhkahk
you (all) nîhtâhtawîk nîhtâhtawîhkêk
PRESENT TENSE
Independent Conjunct
1s ninîhtâhtawîn ê-nîhtâhtawîyân
2s kinîhtâhtawîn ê-nîhtâhtawîyan
3s nîhtâhtawîw ê-nîhtâhtawît
1p ninîhtâhtawînân ê-nîhtâhtawîyâhk
21 kinîhtâhtawînaw
kinîhtâhtawînânaw
ê-nîhtâhtawîyahk
2p kinîhtâhtawînâwâw ê-nîhtâhtawîyêk
3p nîhtâhtawîwak ê-nîhtâhtawîcik
4 nîhtâhtawîyiwa ê-nîhtâhtawîyit
X nîhtâhtawîniwan
nîhtâhtawîniwiw
nîhtâhtawînâniwan
ê-nîhtâhtawîhk
ê-nîhtâhtawîniwahk
ê-nîhtâhtawînâniwahk
PAST TENSE
Independent Conjunct
1s nikî-nîhtâhtawîn ê-kî-nîhtâhtawîyân
2s kikî-nîhtâhtawîn ê-kî-nîhtâhtawîyan
3s kî-nîhtâhtawîw ê-kî-nîhtâhtawît
1p nikî-nîhtâhtawînân ê-kî-nîhtâhtawîyâhk
21 kikî-nîhtâhtawînaw
kikî-nîhtâhtawînânaw
ê-kî-nîhtâhtawîyahk
2p kikî-nîhtâhtawînâwâw ê-kî-nîhtâhtawîyêk
3p kî-nîhtâhtawîwak ê-kî-nîhtâhtawîcik
4 kî-nîhtâhtawîyiwa ê-kî-nîhtâhtawîyit
FUTURE INTENTIONAL TENSE
Independent Conjunct
1s niwî-nîhtâhtawîn ê-wî-nîhtâhtawîyân
2s kiwî-nîhtâhtawîn ê-wî-nîhtâhtawîyan
3s wî-nîhtâhtawîw ê-wî-nîhtâhtawît
1p niwî-nîhtâhtawînân ê-wî-nîhtâhtawîyâhk
21 kiwî-nîhtâhtawînaw
kiwî-nîhtâhtawînânaw
ê-wî-nîhtâhtawîyahk
2p kiwî-nîhtâhtawînâwâw ê-wî-nîhtâhtawîyêk
3p wî-nîhtâhtawîwak ê-wî-nîhtâhtawîcik
4 wî-nîhtâhtawîyiwa ê-wî-nîhtâhtawîyit
FUTURE DEFINITE TENSE
Independent
1s nika-nîhtâhtawîn
2s kika-nîhtâhtawîn
3s ka-nîhtâhtawîw
1p nika-nîhtâhtawînân
21 kika-nîhtâhtawînaw
kika-nîhtâhtawînânaw
2p kika-nîhtâhtawînâwâw
3p ka-nîhtâhtawîwak
4 ka-nîhtâhtawîyiwa
FUTURE/INFINITIVE
Conjunct: ka- Conjunct: ta-
1s ka-nîhtâhtawîyân ta-nîhtâhtawîyân
2s ka-nîhtâhtawîyan ta-nîhtâhtawîyan
3s ka-nîhtâhtawît ta-nîhtâhtawît
1p ka-nîhtâhtawîyâhk ta-nîhtâhtawîyâhk
21 ka-nîhtâhtawîyahk ta-nîhtâhtawîyahk
2p ka-nîhtâhtawîyêk ta-nîhtâhtawîyêk
3p ka-nîhtâhtawîcik ta-nîhtâhtawîcik
4 ka-nîhtâhtawîyit ta-nîhtâhtawîyit
FUTURE CONDITIONAL
1s nîhtâhtawîyâni
2s nîhtâhtawîyani
3s nîhtâhtawîci
1p nîhtâhtawîyâhki
21 nîhtâhtawîyahki
nîhtâhtawîyahko
2p nîhtâhtawîyêko
3p nîhtâhtawîtwâwi
4 nîhtâhtawîyici
IMPERATIVE
Immediate Delayed
2s nîhtâhtawî nîhtâhtawîhkan
21 nîhtâhtawîtân nîhtâhtawîhkahk
2p nîhtâhtawîk nîhtâhtawîhkêk

nîhtâhtawîw (Verb, VAI)

Loading recordings...

nîhtâhtawîw
  • ← √nîhtâhtawî- +  Verb +  Animate Intransitive +  Independent +  Present +  Actor: 3rd Person Singular
  • masinahikêwina →

More information about this word

  • ← Verb +  Animate Intransitive +  Independent +  Present +  Actor: 3rd Person Singular
  • masinahikêwina →