Singular nihtâwikiwin
Plural nihtâwikiwina
Locative nihtâwikiwinihk
POSSESSION
1s poss (sg) ninihtâwikiwin
2s poss (sg) kinihtâwikiwin
3s poss (sg) onihtâwikiwin
Singular nihtâwikiwin
Plural nihtâwikiwina
Locative nihtâwikiwinihk
DIMINUTIVE
Singular nihcâwikiwinis
nihcâwikiwinisis
Plural nihcâwikiwinisa
nihcâwikiwinisisa
Locative nihcâwikiwinisihk
nihcâwikiwinisisihk
POSSESSION
Singular Noun Plural Noun
1s ninihtâwikiwin ninihtâwikiwina
2s kinihtâwikiwin kinihtâwikiwina
3s onihtâwikiwin onihtâwikiwina
1p ninihtâwikiwininân ninihtâwikiwininâna
21 kinihtâwikiwininaw kinihtâwikiwininawa
2p kinihtâwikiwiniwâw kinihtâwikiwiniwâwa
3p onihtâwikiwiniwâw onihtâwikiwiniwâwa
4 onihtâwikiwiniyiw onihtâwikiwiniyiwa
Singular nihtâwikiwin
Plural nihtâwikiwina
Locative nihtâwikiwinihk
DIMINUTIVE
Singular nihcâwikiwinis
nihcâwikiwinisis
Plural nihcâwikiwinisa
nihcâwikiwinisisa
Locative nihcâwikiwinisihk
nihcâwikiwinisisihk
POSSESSION
Singular Plural Locative
1s ninihtâwikiwin ninihtâwikiwina ninihtâwikiwinihk
2s kinihtâwikiwin kinihtâwikiwina kinihtâwikiwinihk
3s onihtâwikiwin onihtâwikiwina onihtâwikiwinihk
1p ninihtâwikiwininân ninihtâwikiwininâna ninihtâwikiwininâhk
21 kinihtâwikiwininaw kinihtâwikiwininawa kinihtâwikiwininâhk
2p kinihtâwikiwiniwâw kinihtâwikiwiniwâwa kinihtâwikiwiniwâhk
3p onihtâwikiwiniwâw onihtâwikiwiniwâwa onihtâwikiwiniwâhk
4 onihtâwikiwiniyiw onihtâwikiwiniyiwa onihtâwikiwiniyihk
DIMINUTIVE POSSESSION
Singular Plural Locative
1s ninihcâwikiwinis
ninihcâwikiwinisis
ninihcâwikiwinisa
ninihcâwikiwinisisa
ninihcâwikiwinisihk
ninihcâwikiwinisisihk
2s kinihcâwikiwinis
kinihcâwikiwinisis
kinihcâwikiwinisa
kinihcâwikiwinisisa
kinihcâwikiwinisihk
kinihcâwikiwinisisihk
3s onihcâwikiwinis
onihcâwikiwinisis
onihcâwikiwinisa
onihcâwikiwinisisa
onihcâwikiwinisihk
onihcâwikiwinisisihk
1p ninihcâwikiwinisinân
ninihcâwikiwinisisinân
ninihcâwikiwinisinâna
ninihcâwikiwinisisinâna
ninihcâwikiwinisinâhk
ninihcâwikiwinisisinâhk
21 kinihcâwikiwinisinaw
kinihcâwikiwinisisinaw
kinihcâwikiwinisinawa
kinihcâwikiwinisisinawa
kinihcâwikiwinisinâhk
kinihcâwikiwinisisinâhk
2p kinihcâwikiwinisiwâw
kinihcâwikiwinisisiwâw
kinihcâwikiwinisiwâwa
kinihcâwikiwinisisiwâwa
kinihcâwikiwinisiwâhk
kinihcâwikiwinisisiwâhk
3p onihcâwikiwinisiwâw
onihcâwikiwinisisiwâw
onihcâwikiwinisiwâwa
onihcâwikiwinisisiwâwa
onihcâwikiwinisiwâhk
onihcâwikiwinisisiwâhk
4 onihcâwikiwinisiyiw
onihcâwikiwinisisiyiw
onihcâwikiwinisiyiwa
onihcâwikiwinisisiyiwa
onihcâwikiwinisiyihk
onihcâwikiwinisisiyihk
Singular nihtâwikiwin
Plural nihtâwikiwina
Locative nihtâwikiwinihk
DIMINUTIVE
Singular nihcâwikiwinis
nihcâwikiwinisis
Plural nihcâwikiwinisa
nihcâwikiwinisisa
Locative nihcâwikiwinisihk
nihcâwikiwinisisihk
POSSESSION
Singular Plural Locative
my ninihtâwikiwin ninihtâwikiwina ninihtâwikiwinihk
your (one) kinihtâwikiwin kinihtâwikiwina kinihtâwikiwinihk
his/her onihtâwikiwin onihtâwikiwina onihtâwikiwinihk
our ninihtâwikiwininân ninihtâwikiwininâna ninihtâwikiwininâhk
your and our kinihtâwikiwininaw kinihtâwikiwininawa kinihtâwikiwininâhk
your (all) kinihtâwikiwiniwâw kinihtâwikiwiniwâwa kinihtâwikiwiniwâhk
their onihtâwikiwiniwâw onihtâwikiwiniwâwa onihtâwikiwiniwâhk
his/her/their (further) onihtâwikiwiniyiw onihtâwikiwiniyiwa onihtâwikiwiniyihk
DIMINUTIVE POSSESSION
Singular Plural Locative
my ninihcâwikiwinis
ninihcâwikiwinisis
ninihcâwikiwinisa
ninihcâwikiwinisisa
ninihcâwikiwinisihk
ninihcâwikiwinisisihk
your (one) kinihcâwikiwinis
kinihcâwikiwinisis
kinihcâwikiwinisa
kinihcâwikiwinisisa
kinihcâwikiwinisihk
kinihcâwikiwinisisihk
his/her onihcâwikiwinis
onihcâwikiwinisis
onihcâwikiwinisa
onihcâwikiwinisisa
onihcâwikiwinisihk
onihcâwikiwinisisihk
our ninihcâwikiwinisinân
ninihcâwikiwinisisinân
ninihcâwikiwinisinâna
ninihcâwikiwinisisinâna
ninihcâwikiwinisinâhk
ninihcâwikiwinisisinâhk
your and our kinihcâwikiwinisinaw
kinihcâwikiwinisisinaw
kinihcâwikiwinisinawa
kinihcâwikiwinisisinawa
kinihcâwikiwinisinâhk
kinihcâwikiwinisisinâhk
your (all) kinihcâwikiwinisiwâw
kinihcâwikiwinisisiwâw
kinihcâwikiwinisiwâwa
kinihcâwikiwinisisiwâwa
kinihcâwikiwinisiwâhk
kinihcâwikiwinisisiwâhk
their onihcâwikiwinisiwâw
onihcâwikiwinisisiwâw
onihcâwikiwinisiwâwa
onihcâwikiwinisisiwâwa
onihcâwikiwinisiwâhk
onihcâwikiwinisisiwâhk
his/her/their (further) onihcâwikiwinisiyiw
onihcâwikiwinisisiyiw
onihcâwikiwinisiyiwa
onihcâwikiwinisisiyiwa
onihcâwikiwinisiyihk
onihcâwikiwinisisiyihk

nihtâwikiwin (Noun, NI-1)

  • nêhiyawêwin : itwêwina / Cree : Words
Singular nihtâwikiwin
Plural nihtâwikiwina
Locative nihtâwikiwinihk
POSSESSION
1s poss (sg) ninihtâwikiwin
2s poss (sg) kinihtâwikiwin
3s poss (sg) onihtâwikiwin
Singular nihtâwikiwin
Plural nihtâwikiwina
Locative nihtâwikiwinihk
DIMINUTIVE
Singular nihcâwikiwinis
nihcâwikiwinisis
Plural nihcâwikiwinisa
nihcâwikiwinisisa
Locative nihcâwikiwinisihk
nihcâwikiwinisisihk
POSSESSION
Singular Noun Plural Noun
1s ninihtâwikiwin ninihtâwikiwina
2s kinihtâwikiwin kinihtâwikiwina
3s onihtâwikiwin onihtâwikiwina
1p ninihtâwikiwininân ninihtâwikiwininâna
21 kinihtâwikiwininaw kinihtâwikiwininawa
2p kinihtâwikiwiniwâw kinihtâwikiwiniwâwa
3p onihtâwikiwiniwâw onihtâwikiwiniwâwa
4 onihtâwikiwiniyiw onihtâwikiwiniyiwa
Singular nihtâwikiwin
Plural nihtâwikiwina
Locative nihtâwikiwinihk
DIMINUTIVE
Singular nihcâwikiwinis
nihcâwikiwinisis
Plural nihcâwikiwinisa
nihcâwikiwinisisa
Locative nihcâwikiwinisihk
nihcâwikiwinisisihk
POSSESSION
Singular Plural Locative
1s ninihtâwikiwin ninihtâwikiwina ninihtâwikiwinihk
2s kinihtâwikiwin kinihtâwikiwina kinihtâwikiwinihk
3s onihtâwikiwin onihtâwikiwina onihtâwikiwinihk
1p ninihtâwikiwininân ninihtâwikiwininâna ninihtâwikiwininâhk
21 kinihtâwikiwininaw kinihtâwikiwininawa kinihtâwikiwininâhk
2p kinihtâwikiwiniwâw kinihtâwikiwiniwâwa kinihtâwikiwiniwâhk
3p onihtâwikiwiniwâw onihtâwikiwiniwâwa onihtâwikiwiniwâhk
4 onihtâwikiwiniyiw onihtâwikiwiniyiwa onihtâwikiwiniyihk
DIMINUTIVE POSSESSION
Singular Plural Locative
1s ninihcâwikiwinis
ninihcâwikiwinisis
ninihcâwikiwinisa
ninihcâwikiwinisisa
ninihcâwikiwinisihk
ninihcâwikiwinisisihk
2s kinihcâwikiwinis
kinihcâwikiwinisis
kinihcâwikiwinisa
kinihcâwikiwinisisa
kinihcâwikiwinisihk
kinihcâwikiwinisisihk
3s onihcâwikiwinis
onihcâwikiwinisis
onihcâwikiwinisa
onihcâwikiwinisisa
onihcâwikiwinisihk
onihcâwikiwinisisihk
1p ninihcâwikiwinisinân
ninihcâwikiwinisisinân
ninihcâwikiwinisinâna
ninihcâwikiwinisisinâna
ninihcâwikiwinisinâhk
ninihcâwikiwinisisinâhk
21 kinihcâwikiwinisinaw
kinihcâwikiwinisisinaw
kinihcâwikiwinisinawa
kinihcâwikiwinisisinawa
kinihcâwikiwinisinâhk
kinihcâwikiwinisisinâhk
2p kinihcâwikiwinisiwâw
kinihcâwikiwinisisiwâw
kinihcâwikiwinisiwâwa
kinihcâwikiwinisisiwâwa
kinihcâwikiwinisiwâhk
kinihcâwikiwinisisiwâhk
3p onihcâwikiwinisiwâw
onihcâwikiwinisisiwâw
onihcâwikiwinisiwâwa
onihcâwikiwinisisiwâwa
onihcâwikiwinisiwâhk
onihcâwikiwinisisiwâhk
4 onihcâwikiwinisiyiw
onihcâwikiwinisisiyiw
onihcâwikiwinisiyiwa
onihcâwikiwinisisiyiwa
onihcâwikiwinisiyihk
onihcâwikiwinisisiyihk
Singular nihtâwikiwin
Plural nihtâwikiwina
Locative nihtâwikiwinihk
DIMINUTIVE
Singular nihcâwikiwinis
nihcâwikiwinisis
Plural nihcâwikiwinisa
nihcâwikiwinisisa
Locative nihcâwikiwinisihk
nihcâwikiwinisisihk
POSSESSION
Singular Plural Locative
my ninihtâwikiwin ninihtâwikiwina ninihtâwikiwinihk
your (one) kinihtâwikiwin kinihtâwikiwina kinihtâwikiwinihk
his/her onihtâwikiwin onihtâwikiwina onihtâwikiwinihk
our ninihtâwikiwininân ninihtâwikiwininâna ninihtâwikiwininâhk
your and our kinihtâwikiwininaw kinihtâwikiwininawa kinihtâwikiwininâhk
your (all) kinihtâwikiwiniwâw kinihtâwikiwiniwâwa kinihtâwikiwiniwâhk
their onihtâwikiwiniwâw onihtâwikiwiniwâwa onihtâwikiwiniwâhk
his/her/their (further) onihtâwikiwiniyiw onihtâwikiwiniyiwa onihtâwikiwiniyihk
DIMINUTIVE POSSESSION
Singular Plural Locative
my ninihcâwikiwinis
ninihcâwikiwinisis
ninihcâwikiwinisa
ninihcâwikiwinisisa
ninihcâwikiwinisihk
ninihcâwikiwinisisihk
your (one) kinihcâwikiwinis
kinihcâwikiwinisis
kinihcâwikiwinisa
kinihcâwikiwinisisa
kinihcâwikiwinisihk
kinihcâwikiwinisisihk
his/her onihcâwikiwinis
onihcâwikiwinisis
onihcâwikiwinisa
onihcâwikiwinisisa
onihcâwikiwinisihk
onihcâwikiwinisisihk
our ninihcâwikiwinisinân
ninihcâwikiwinisisinân
ninihcâwikiwinisinâna
ninihcâwikiwinisisinâna
ninihcâwikiwinisinâhk
ninihcâwikiwinisisinâhk
your and our kinihcâwikiwinisinaw
kinihcâwikiwinisisinaw
kinihcâwikiwinisinawa
kinihcâwikiwinisisinawa
kinihcâwikiwinisinâhk
kinihcâwikiwinisisinâhk
your (all) kinihcâwikiwinisiwâw
kinihcâwikiwinisisiwâw
kinihcâwikiwinisiwâwa
kinihcâwikiwinisisiwâwa
kinihcâwikiwinisiwâhk
kinihcâwikiwinisisiwâhk
their onihcâwikiwinisiwâw
onihcâwikiwinisisiwâw
onihcâwikiwinisiwâwa
onihcâwikiwinisisiwâwa
onihcâwikiwinisiwâhk
onihcâwikiwinisisiwâhk
his/her/their (further) onihcâwikiwinisiyiw
onihcâwikiwinisisiyiw
onihcâwikiwinisiyiwa
onihcâwikiwinisisiyiwa
onihcâwikiwinisiyihk
onihcâwikiwinisisiyihk
nihtâwikiwin

More information about this word