Something is happening now
ni-/ki- word ê-/kâ- word
I nipakêsân ê-pakêsêyân
you (one) kipakêsân ê-pakêsêyan
s/he pakêsêw ê-pakêsêt
we nipakêsânân ê-pakêsêyâhk
you and we kipakêsânaw
kipakêsânânaw
ê-pakêsêyahk
you (all) kipakêsânâwâw ê-pakêsêyêk
they pakêsêwak ê-pakêsêcik
s/he/they (further) pakêsêyiwa ê-pakêsêyit
someone pakêsâniwiw
pakêsâniwan
pakêsânâniwan
ê-pakêsêhk
ê-pakêsêniwahk
ê-pakêsênâniwahk
Command/Request
Right now
you (one) pakêsê
Something is happening now
ni-/ki- word ê-/kâ- word
I nipakêsân ê-pakêsêyân
you (one) kipakêsân ê-pakêsêyan
s/he pakêsêw ê-pakêsêt
we nipakêsânân ê-pakêsêyâhk
you and we kipakêsânaw
kipakêsânânaw
ê-pakêsêyahk
you (all) kipakêsânâwâw ê-pakêsêyêk
they pakêsêwak ê-pakêsêcik
s/he/they (further) pakêsêyiwa ê-pakêsêyit
someone pakêsâniwiw
pakêsâniwan
pakêsânâniwan
ê-pakêsêhk
ê-pakêsêniwahk
ê-pakêsênâniwahk
Something happened earlier
ni-/ki- word ê-/kâ- word
I nikî-pakêsân ê-kî-pakêsêyân
you (one) kikî-pakêsân ê-kî-pakêsêyan
s/he kî-pakêsêw ê-kî-pakêsêt
we nikî-pakêsânân ê-kî-pakêsêyâhk
you and we kikî-pakêsânaw
kikî-pakêsânânaw
ê-kî-pakêsêyahk
you (all) kikî-pakêsânâwâw ê-kî-pakêsêyêk
they kî-pakêsêwak ê-kî-pakêsêcik
s/he/they (further) kî-pakêsêyiwa ê-kî-pakêsêyit
Someone wants something to happen
ni-/ki- word ê-/kâ- word
I niwî-pakêsân ê-wî-pakêsêyân
you (one) kiwî-pakêsân ê-wî-pakêsêyan
s/he wî-pakêsêw ê-wî-pakêsêt
we niwî-pakêsânân ê-wî-pakêsêyâhk
you and we kiwî-pakêsânaw
kiwî-pakêsânânaw
ê-wî-pakêsêyahk
you (all) kiwî-pakêsânâwâw ê-wî-pakêsêyêk
they wî-pakêsêwak ê-wî-pakêsêcik
s/he/they (further) wî-pakêsêyiwa ê-wî-pakêsêyit
Something will certainly happen
ni-/ki- word
I nika-pakêsân
you (one) kika-pakêsân
s/he ka-pakêsêw
we nika-pakêsânân
you and we kika-pakêsânaw
kika-pakêsânânaw
you (all) kika-pakêsânâwâw
they ka-pakêsêwak
s/he/they (further) ka-pakêsêyiwa
For something to happen
ka- word ta- word
I ka-pakêsêyân ta-pakêsêyân
you (one) ka-pakêsêyan ta-pakêsêyan
s/he ka-pakêsêt ta-pakêsêt
we ka-pakêsêyâhk ta-pakêsêyâhk
you and we ka-pakêsêyahk ta-pakêsêyahk
you (all) ka-pakêsêyêk ta-pakêsêyêk
they ka-pakêsêcik ta-pakêsêcik
s/he/they (further) ka-pakêsêyit ta-pakêsêyit
When something happens
I pakêsêyâni
you (one) pakêsêyani
s/he pakêsêci
we pakêsêyâhki
you and we pakêsêyahki
pakêsêyahko
you (all) pakêsêyêko
they pakêsêtwâwi
s/he/they (further) pakêsêyici
Command/Request
Right now Later on
you (one) pakêsê pakêsêhkan
you and we pakêsêtân pakêsêhkahk
you (all) pakêsêk pakêsêhkêk
PRESENT TENSE
Independent Conjunct
1s nipakêsân ê-pakêsêyân
2s kipakêsân ê-pakêsêyan
3s pakêsêw ê-pakêsêt
1p nipakêsânân ê-pakêsêyâhk
21 kipakêsânaw
kipakêsânânaw
ê-pakêsêyahk
2p kipakêsânâwâw ê-pakêsêyêk
3p pakêsêwak ê-pakêsêcik
4 pakêsêyiwa ê-pakêsêyit
X pakêsâniwiw
pakêsâniwan
pakêsânâniwan
ê-pakêsêhk
ê-pakêsêniwahk
ê-pakêsênâniwahk
PAST TENSE
Independent Conjunct
1s nikî-pakêsân ê-kî-pakêsêyân
2s kikî-pakêsân ê-kî-pakêsêyan
3s kî-pakêsêw ê-kî-pakêsêt
1p nikî-pakêsânân ê-kî-pakêsêyâhk
21 kikî-pakêsânaw
kikî-pakêsânânaw
ê-kî-pakêsêyahk
2p kikî-pakêsânâwâw ê-kî-pakêsêyêk
3p kî-pakêsêwak ê-kî-pakêsêcik
4 kî-pakêsêyiwa ê-kî-pakêsêyit
FUTURE INTENTIONAL TENSE
Independent Conjunct
1s niwî-pakêsân ê-wî-pakêsêyân
2s kiwî-pakêsân ê-wî-pakêsêyan
3s wî-pakêsêw ê-wî-pakêsêt
1p niwî-pakêsânân ê-wî-pakêsêyâhk
21 kiwî-pakêsânaw
kiwî-pakêsânânaw
ê-wî-pakêsêyahk
2p kiwî-pakêsânâwâw ê-wî-pakêsêyêk
3p wî-pakêsêwak ê-wî-pakêsêcik
4 wî-pakêsêyiwa ê-wî-pakêsêyit
FUTURE DEFINITE TENSE
Independent
1s nika-pakêsân
2s kika-pakêsân
3s ka-pakêsêw
1p nika-pakêsânân
21 kika-pakêsânaw
kika-pakêsânânaw
2p kika-pakêsânâwâw
3p ka-pakêsêwak
4 ka-pakêsêyiwa
FUTURE/INFINITIVE
Conjunct: ka- Conjunct: ta-
1s ka-pakêsêyân ta-pakêsêyân
2s ka-pakêsêyan ta-pakêsêyan
3s ka-pakêsêt ta-pakêsêt
1p ka-pakêsêyâhk ta-pakêsêyâhk
21 ka-pakêsêyahk ta-pakêsêyahk
2p ka-pakêsêyêk ta-pakêsêyêk
3p ka-pakêsêcik ta-pakêsêcik
4 ka-pakêsêyit ta-pakêsêyit
FUTURE CONDITIONAL
1s pakêsêyâni
2s pakêsêyani
3s pakêsêci
1p pakêsêyâhki
21 pakêsêyahki
pakêsêyahko
2p pakêsêyêko
3p pakêsêtwâwi
4 pakêsêyici
IMPERATIVE
Immediate Delayed
2s pakêsê pakêsêhkan
21 pakêsêtân pakêsêhkahk
2p pakêsêk pakêsêhkêk

pakêsêw (Verb, VAI)

Loading recordings...

pakêsêw
  • ← √pakêsê- +  Verb +  Animate Intransitive +  Independent +  Present +  Actor: 3rd Person Singular
  • Texts →

More information about this word

  • ← Verb +  Animate Intransitive +  Independent +  Present +  Actor: 3rd Person Singular
  • Texts →